The 9th International Workshop on Mining and Analyzing Social Networks for Decision Support (MSNDS 2018) MSNDS 2018 Organizing Committee

Abstract

MSNDS 2018 Organizing Committee.

Authors

I-Hsien Ting
Min-Yuh Day
Ming-Tai Wu
Javier Bajo
Bao Rong Chang
Kuo-Chung Chu
Vicente García Díaz
Juan Carlos Figueroa García
Marjan Heričko
Tzung-Pei Hong
Jason J. Jung
Georgios Lappas
Western Macedonia
Kastoria Campus
Greece Eric Kin Wai Lau
Li Weigang
Wen-Yang Lin
Basit Shahzad
Chen-Shu Wang
Kai-Yu Wang
Leon Shyue-Liang Wang
Yu-Lung Wu
Hsin-Chang Yang
Qiangfu Zhao
Yi Zuo